Arbeidszaken

Mediation bij arbeidsconflicten
Arbeidsconflicten gaan vaak samen met veel emotie, boosheid, machteloosheid en als gevolg daarvan de nodige stress. De werknemer ziet er steeds meer tegenop om naar het werk te gaan. Ook de werkgever voelt zich in deze situatie over het algemeen ongemakkelijk. Arbeidsconflicten kosten de werkgever ongemerkt veel tijd en geld.

Mediation
Wanneer een werknemer een gevoel van onvrede heeft en zich niet prettig voelt op zijn werk, gaat dit ten koste van zijn prestaties en neemt de kans op ziekteverzuim toe. Om escalatie van arbeidsconflicten te voorkomen, dienen conflicten niet vermeden te worden. Conflicten kunnen louterend werken; zij kunnen een verhelderende werking hebben, reële problemen aan de orde stellen en onopgemerkte knelpunten naar voren  brengen. Een mediator is de aangewezen persoon om in deze fase partijen te begeleiden zodat het conflict vroegtijdig wordt opgelost.

Exit-mediation
Maar ook wanneer het conflict dusdanig is geëscaleerd dat de werknemer zich ziek heeft gemeld vanwege het arbeidsconflict, is mediation bij uitstek geschikt om het onderliggende conflict op te lossen. De mediator zal altijd proberen met beide partijen een bevredigende oplossing te zoeken. Het kan ook zo zijn dat partijen er tijdens mediation achter komen dat het, om wat voor reden dan ook, beter is om afscheid van elkaar te nemen. In dat geval maken partijen in een exit-mediation onder begeleiding van de mediator afspraken over de beëindiging van het dienstverband. De mediator helpt partijen om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk legt de mediator de afspraken vast in een beëindigingovereenkomst, die de werkgever en werknemer ondertekenen.

In plaats van een tijdrovende en kostbare ontslagprocedure bij de kantonrechter waarbij de uitkomst onvoorspelbaar is, kunnen partijen in een exit-mediaton snel duidelijkheid krijgen over hun positie en gezamenlijk een voor beide acceptabele oplossing komen en daarmee veel kosten besparen.

Groepsmediation
Binnen een team kan er ook sprake zijn van onderlinge strubbelingen. Om de persoonlijke verhoudingen te herstellen en de communicatie te verbeteren, kunt u een groepsmediation starten onder begeleiding van één van onze ervaren mediators.

Poortwachter
Veel mediations vinden ook plaats in het kader van de verplichtingen voor werknemer en werkgever onder de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is gericht op het voorkomen van langdurig verzuim door ziekte. De wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Wanneer een conflict in de weg staat bij re-integratie, wordt van de partijen verwacht dat zij zich ook laten begeleiden door een mediator.

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met de Business mediators van RAADGEVERS ADVIESGROEP.